Leverings og abonnements betingelser

Levering og abonnementsbetingelser

Her finder du alle du skal vide om vores leverings- og abonnementsbetingelser. 

Almindelige bestemmelser

1.1 For aftalen mellem kunden og VISIT Security ApS gælder nærværende leverings- og abonnementsbetingelser.

1.2 Eventuelle andre omkostninger, afgifter, gebyrer, løbende ydelser eller lignende tiltag eller produkter som bruges i forbindelse med VISIT system, og som ikke er leveret fra eller af VISIT Security er ikke omfattet af denne aftale og er VISIT Security uvedkommende.

 

 1.3 Ansvarsbegrænsning:

VISIT Security er ikke ansvarlig for skader eller tab, som er eller ville have været dækket under en sædvanlig tingsforsikring, som kunden har eller kunne have valgt at tegne i et forsikringsselskab, som tegner forsikringer i Danmark, herunder men ikke begrænset til forsikring mod tyveri, brand, vand og stormskade.

1.4 VISIT Security er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved transmissionsnettet, mellem VISIT system og kundes trådløse netværk. Det er kundes eget ansvar at det trådløse internet er fuld tilgængelig til VISIT produkterne.

1.5 VISIT Security er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

  1. Godkendelse og ikrafttræden

2.1 Aftalen anses for godkendt og trådt i kraft på tidspunktet, hvor accept fra begge parter er givet, og ordre er bestilt og godkendt.

2.2 Abonnementet træder i kraft, efter prøve / demo version licens ændres eller oprettes som fuldt funktionsdygtigt licenssystem.

 

  1. Det installerede anlæg

3.1 Eventuelle efterreparationer ved fast ejendom og dens bestanddele ved abonnementets ophør der nødvendiggøres af demonteringen af system, eller beslag, kan ikke gøres gældende overfor VISIT Security.

3.2 Kunden forpligter sig til ikke at lade andre end VISIT Security, eller den der anvises heraf, til at udføre service, reparationer, ændringer eller opdateringer af VISIT Systemer.

3.3 Flytning og ændring af installation og system og herunder udvidelse, udføres efter aftale og for kundens regning.

3.8 Kunden indestår for, at kundens eksisterende 230 volt installation er lovlig og har den nødvendige kapacitet til anlæggets installering, så som iPad, eller Printer eller andet udstyr der er leveret til VISIT System.

 

  1. Betalingsforhold

4.1 Etableringsvederlag faktureres i direkte tilknytning til anlæggets etablering, af produkter. Ved større installationer hvor VISIT Security står for installation, er VISIT Security berettiget til at opkræve aconto vederlag svarende til det udførte arbejde.

4.2 Vederlaget er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan foregå indenfor normal arbejdstid og uden særlige gener.

4.3 Abonnementsvederlaget betales forud for 12 måneder ad gangen ved licens oprettelsens begyndelse.

4.4 VISIT Security er berettiget til at opkræve fakturagebyr.

4.5 Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder VISIT Security sig ret til at opkræve gebyrer, beregne sig morarenter på 2% pr. md. samt ved inkasso at beregne 2 gange udenretlige inddrivelsesomkostninger, jf. bkg nr. 601 af 12. juli 2002.

4.6 Erlægges betaling ikke rettidigt, er VISIT Security berettiget til, efter forgæves skriftlige påkrav, straks at hæve aftalen og lukke ned for gældende licenser og muligvis nedtage anlægget for kundens regning, hvis dette kræves.

4.7 Hvis der som følge af lov eller overenskomstaftale sker forhøjelse af VISIT Security lønomkostninger, eller der i øvrigt forekommer omkostningsstigninger, reguleres abonnementsvederlaget med den procent, hvormed VISIT Security samlede udgifter er blevet ændret.

4.8 Det understreges, at den på abonnementsaftalen anførte abonnent/leveringsadresse, hæfter for kontraktens opfyldelse. VISIT Security vil således ved manglende betaling fra den anførte person angivet under ”fakturaadresse” opkræve abonnementet direkte hos abonnenten/leveringstedet.

 

  1. Aftalen og abonnementets løbetid

5.1 Aftalen indgås og er uopsigelig i 12 måneder, med løbende abonnementsperioder af 1 års varighed, jf. § 2.2

5.2 Opsigelsesvarslet er for begge parter 3 måneder før abonnementets hovedforfald.

5.3 Indløber ingen skriftlig opsigelse betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 1 år og så fremdeles.

5.4 I tilfælde af forretningsophør, betalingsstandsning, konkurs eller dødsfald kan abonnementet når som helst opsiges med 3 måneders varsel til igangværende periode udløb.

 

  1. Overdragelse af abonnement

6.1 Når en ny ejer/bruger overtager de sikrede lokaler og ønsker at indtræde i abonnementet, skal dette godkendes af VISIT Security. Den hidtidige kunde frigøres først, når den nye abonnementskontrakt er sat i kraft, og rettet i VISIT Security system.

 

  1. Transmission til skyen

7.1 Anlægget transmitterer til VISIT Securitys central server, der forestår signalbehandlingen.

7.2 Ved eventuelle ændringer i, serviceydelser eller transmissionsformen ved lokation af system eller yderligere tiltag eller ændringer, der kan ændre det signal til VISIT system, påhviler dette kunden selv at undersøge, hvorvidt en sådan tjeneste/ændring får indflydelse på signaltrans-missionen til VISIT systemet så det ikke kan kommunikere med central server.

 

  1. Service

8.1 Abonnementet omfatter service på det installerede anlæg, herunder vedligeholdende eftersyn og reparation af anlægget som følge af almindeligt brug. Samt alm. løbende opgraderinger af system, som sker automatisk igennem app. Servicen udføres normalt direkte fra VISIT Securitys system, og ellers ved fjernopkobling hvis nødvendigt. Abonnementet dækker ikke eventuelt leveret IT udstyr, Printer, Printer labels og forbrugsvarer.

8.2 Arbejdsløn, materialer i forbindelse med service og support er inkluderet.

8.3 Kunden bør informere VISIT Security, hvis anlægget er i uorden, og bør afprøves ind i mellem.

8.4 Reparationer som følge af overlast f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsynings-net o. Lign. udføres for kundens regning.

8.5 Bestilte servicebesøg, som ikke er begrundet i tekniske mangler ved det leverede, eller omfatter reparation uden for abonnementet, eller hvor teknikeren ikke kan udføre, det bestilte arbejde på grund af forhold som VISIT Security er uden ansvar for, udføres i regning.

Hent PDF. 

Find systemerne her